Logo i banner del Servei Cat�l� del Voluntariat
Inici »Promoció del voluntariat » Cens d'Entitats

Cens d'Entitats

Què és el cens d'entitats?

És una mesura de foment que dóna reconeixement públic a les entitats com a organitzacions de voluntariat (Resolució de 7 de gener de 1994, DOGC 1856) [PDF, 644 KB.]. Permet disposar d'una informació pública actualitzada i actualitzable de les entitats de voluntariat de Catalunya. També es concep com una garantia de qualitat en la mesura que qualsevol de les entitats que s'inclouen estaran sotmeses a la normativa vigent aplicable a cada àmbit, i al corrent de les seves obligacions com a entitat de voluntariat.

► Tornar

Qui pot censar-se?

Poden censar-se totes les entitats sense ànim de lucre (associació, fundació, patronat, etc.) o bé un grup organitzat a qui una altra organització delegui formalment la personalitat jurídica, que compti amb voluntaris per a la realització de les seves activitats principals (totalment o parcialment) de forma estable, i:

 • Que disposin d'un projecte de voluntariat que garanteixi que la relació entre entitat i voluntaris s'ajusta a la Carta del voluntariat de Catalunya [PDF, 42,9 KB.] adoptada pel Parlament de Catalunya en la Resolució 98/V.
 • Que la seva activitat es desenvolupi d'acord amb les diferents normatives i legislació de tipus sectorial que li siguin aplicables segons el seu àmbit d'actuació (serveis socials, joventut, cultura, ADF, etc.).
 • Que desenvolupi la seva acció en un o més àmbits d'actuació del voluntariat: social, cultural, mediambiental, participació ciutadana/civisme, promoció de col•lectius, drets humans, cooperació internacional, emergència i socors, desenvolupament socioeconòmic, lleure i suport a l'associacionisme.

► Tornar

Quina és la documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud?

 • Imprès [WORD, 152 KB.] normalitzat emplenat
 • Fotocòpia dels estatuts
 • Fotocòpia del NIF
 • Fotocòpia del DNI del representant legal
 • Programes d'actuació
 • Projecte de voluntariat
 • Model de compromís entitat - voluntari/ària
 • Certificat de l'entitat delegant (si s’escau)

► Tornar

Quin tràmit cal fer amb la sol·licitud?

Podeu presentar el formulari de sol·licitud degudament emplenat i la documentació requerida en qualsevol  oficina de Benestar Social i Família  de la Generalitat de Catalunya.

► Tornar

El projecte de voluntariat

Entenem per projecte de voluntariat el document escrit que recull les finalitats i els plantejaments amb els quals el voluntariat de l’entitat s’estructura, es gestiona i funciona.

El voluntariat actua sempre des d’una organització que dóna coherència i sentit a la tasca; el voluntari no actua aïlladament. Aquesta organització emmarca el voluntariat dins el seu projecte. Aquest té un enfocament general i es diferencia dels programes d’actuacions concretes i de serveis que ofereix l’entitat, tot i que ha d’estar estretament vinculat.

El projecte de voluntariat suposa la sistematització de les reflexions que fonamenten el sentit de fons de l’acció voluntària a l’entitat. Especifiquem alguns punts de reflexió que us poden ser útils per a l’elaboració del projecte de voluntariat:
 • Quin és el sentit que té el voluntariat. L’entitat ha de tenir clar el perquè té voluntaris/àries i delimitar-ne clarament les tasques. La presència del voluntariat ha d’estar directament relacionada amb el projecte general de l’entitat i els límits de la seva actuació han d’estar definits.
 • L’entitat ha de determinar quin és el perfil de voluntari que necessita, quines característiques ha de tenir i si li cal, d’entrada, alguna formació (per exemple: el Curs d’iniciació al voluntariat.). També cal especificar quina serà la via o les vies de captació i com serà l’acollida del voluntariat a l’entitat.
 • Quins drets té el voluntariat i com es garanteixen. La Carta del voluntariat de Catalunya, carta adoptada per unanimitat pel Parlament de Catalunya en sintonia amb la Carta europea i la declaració universal de l’IAVE recull els drets i deures dels voluntaris respecte de les entitats que al mateix temps representen els drets i deures per a les entitats respecte dels seus voluntaris.
 • Quins elements de participació i quin espai tindrà el voluntariat. L’article 5 de la Llei d’associacions diu que, en el cas de les associacions que tinguin voluntariat, en els estatuts han de constar els mecanismes de participació que garanteixin els drets i els deures dels voluntaris/àries.
 • El model de gestió pel qual s’opta. Tot i que és molt important que el voluntariat tingui relació amb tots els membres de l’entitat, és important que hi hagi una persona de referència que coordini l’equip voluntari amb la resta de personal, i els sigui de referència per a la realització de les seves tasques, gestions i formació.
 • Pla de formació: la formació dels voluntaris és un dret recollit en la Carta del voluntariat i per l’entitat és un recurs per aconseguir els seus objectius, perquè a través de la formació es pot aconseguir que la tasca dels voluntaris s’optimitzi. L’entitat ha d’establir quin és l’itinerari formatiu més adequat que han de seguir els seus voluntaris a l’hora de plantejar-se el seu Pla de formació.

Per a l’elaboració del Pla de formació cal tenir en compte:

 • L’activitat que desenvolupa el voluntari: s’haurà de planificar formació per a tots els grups de voluntaris tenint en compte les diferents activitats que porten a terme i les eines que els són necessàries per desenvolupar-les amb qualitat.
 • Els diferents moments pels quals passa el voluntari dins de l’entitat: el procés de formació que s’estableixi ha de comprendre des del moment que el voluntari s’incorpora, passant pel període inicial dels primers mesos, fins que ja està plenament integrat a l’entitat i a l’activitat.
 • L’ordre i la prioritat de les accions formatives: cal planificar de manera esglaonada (programació), ja que no tota la formació és indispensable en qualsevol dels moments, i hem de preveure el “temps de vida” del voluntari a l’entitat i planificar la formació en conseqüència.

El pla de formació ha de donar resposta a:

 • Quins coneixements/habilitats/actituds ha d’assolir/desenvolupar el voluntari per poder realitzar la seva tasca o activitat concreta?
 • Quins coneixements/habilitats/actituds ha d’assolir/desenvolupar el voluntari per poder actuar i participar segons l’estil i els mètodes propis de l’entitat?
 • Quins coneixements/habilitats/actituds ha d’assolir/desenvolupar el voluntari per poder gestionar amb comoditat les seves pròpies emocions en l’exercici de la seva activitat voluntària?

Les respostes a aquestes preguntes acaben configurant un seguit de continguts que podem agrupar en accions, activitat formatives (cursos, seminaris, tallers), realitzades a l’entitat o fora d’aquestes, en d’altres entitats o escoles, i que podem situar en el temps i en l’espai.

Finalment, el pla de formació haurà d’establir mecanismes d’avaluació que permetin valorar el grau de satisfacció tant del voluntari com de les necessitats de l’entitat i que ajudin a reorientar-lo i adaptar-lo a les noves realitats i necessitats de l’entitat i dels voluntaris al llarg del temps.

Cal que aquest projecte pugui ser avaluat, ampliat i/o reorientat segons es consideri. Per tant, caldrà comptar amb les mesures per poder-ho fer, i especificar-les.

Normativa de referència
Resolució de 7 de gener [PDF, 644 KB.] de 1994, de creació del cens d’entitats de voluntariat
Carta del voluntariat de Catalunya [PDF, 42,9 KB.], reconeguda i adoptada pel Parlament de Catalunya en la Resolució 98/V, de 29 de maig de 1996.

► Tornar

Model de full de compromís [PDF, 23KB]

Per tal de formalitzar l'acord de col·laboració que per les dues parts han establert l'entitat i el voluntari, es fa recomanable utilitzar un document de compromís que reculli, per escrit, les qüestions més importants pel que fa a l'activitat voluntària que s'ha de desenvolupar i a les seves característiques particulars. Així doncs, en aquest document convé incloure-hi: la descripció del tipus de tasca, la dedicació i l'horari establerts, el fet de l'acceptació lliure i voluntària de la tasca, els drets i deures que subscriu el voluntari amb l'entitat, i, en darrer terme, les condicions i la forma de finalització del compromís. Tot i que cada entitat ha de poder elaborar el seu propi full de compromís atenent el detall dels seus programes de voluntariat, podeu consultar un model de full de compromís que us pot orientar.

► Tornar

Si teniu algun dubte sobre el cens d'entitats, podeu contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a entitats@voluntariat.org, o trucant al telèfon 93 483 10 17.

Projecte VERSO: Voluntaris per l’Ocupació Europea